Reglament

Participants

 • En el concurs podran inscriure’s els participants que compleixin les normes d’inscripció.
 • Per a participar en l’Olimpíada Informàtica Espanyola és necessari tenir la nacionalitat espanyola. En l’Olimpíada Informàtica dels Illes Balears poden participar també estudiants estrangers però ho faran fora de concurs, per la qual cosa en cas de resultar guanyadors el premi passarà al següent classificat.

Inscripció

 • La inscripció és emplenada pel centre d’estudis dels estudiants, segons es descriu en la pàgina d’inscripció.

Problemes

 • Es proposaran entre vuit i dotze problemes, cadascun amb un color associat. Es tractarà d’evitar la dependència d’una àrea en particular de coneixement o d’un llenguatge determinat. Les solucions es podran realitzar en C, C++ o Java. S’admeten també enviaments en Python 3 encara que l’organització no garanteix que tots els problemes puguin resoldre’s en aquest llenguatge (per a alguns problemes podria ser font de veredictes TIME LIMIT).
 • Es lliurarà als participants una còpia en paper dels problemes per al seu ús durant el concurs. Els enunciats estaran escrits en espanyol. Aquells participants que no tinguin l’espanyol com a llengua materna poden proporcionar en el moment del registre un diccionari bilingüe que, després de la seva revisió, serà posat a la seva disposició durant el concurs.

Concurs

 • La durada del concurs serà de tres hores i mitja, tret que el responsable de jutges decideixi modificar-lo per causes de força major.
 • Els participants podran utilitzar com a material de consulta un dossier amb un màxim de 10 pàgines en font Arial grandària 10. En el moment de la inscripció es lliurarà el dossier a l’organització per a la seva revisió per part dels jutges. Els jutges podran prohibir l’ús d’un dossier a un participant si no compleix els requisits indicats.
 • Els participants NO podran disposar de versions de programari o dades que siguin llegibles per l’ordinador, més enllà del subministrat per l’organització. Tampoc podran usar els seus propis ordinadors portàtils, PDAs, ni calculadores. Els telèfons mòbils i i qualsevol altre dispositiu electrònic hauran de deixar-se fora abans d’entrar a les sales on es desenvolupa la competició.
 • Cada participant utilitzarà un únic ordinador i tots disposaran d’ordinadors similars. Els participants podran utilitzar diversos editors per a escriure els seus programes. L’entorn serà tipus X-Windows treballant en un PC amb una distribució GNU/Linux. Cada participant tindrà accés a compiladors de C, C++ i Java i a intèrprets de Python 3. Si algun participant prefereix un entorn Windows, podrà arrencar la màquina i canviar de sistema operatiu una vegada començat el concurs. Poden trobar-se més detalls sobre l’entorn aquí.
 • Durant el concurs, els participants no podran conversar ni establir cap altre tipus de contacte amb ningú que no sigui personal de l’organització. Tota consulta relativa al conjunt de problemes s’haurà de realitzar per mitjà del sistema d’aclariments. Els jutges podran determinar que la pregunta és d’interès general i remetre-la llavors a tots els participants.
 • Els aclariments anteriors seran respostes amb alguna de les respostes següents:
  • No
  • Respost (implícitament o explícitament) a l’enunciat: quan l’enunciat del problema té prou informació per respondre la pregunta.
  • Pregunta invàlida: si la pregunta no s’entén bé o no es pot contestar amb un Sí o un No. El participant la pot reescriure i preguntar de nou.
  • Sense comentaris: quan a la pregunta es demana informació que els jutges no poden proporcionar.
  • Els jutges podrien elaborar altres respostes diferents si determinen que calen.
 • La prova es realitzarà en un entorn de xarxa. La xarxa només s’utilitzarà per a enviar les solucions i consultar el rànquing del concurs. Qualsevol altre ús en forma de FTP, TELNET, etc. serà motiu de desqualificació.

Puntuacions

 • Les solucions als problemes seran enviades electrònicament per ser jutjades.
 • Cada problema podrà estar dividit en diferents subproblemes o subtasques, cadascun proporcionant una puntuació concreta.
 • La puntuació de cada enviament es determinarà sobre la base de lexecució dun o diversos lots de proves per cada subtasca.
 • Perquè una subtasca es doni per correcta, l’execució haurà de ser satisfactòria per a totes les execucions associades a aquesta subtasca.
 • La puntuació total obtinguda en un problema serà la suma de les puntuacions de totes les subtasques executades correctament en algun dels enviaments.

Classificació i guanyador

 • Durant la primera part del concurs, els participants tindran accés a la classificació.
 • A les tres hores del concurs (o abans si ho determina l’equip de jutges) la classificació es congelarà i no s’actualitzarà més, de manera que el resultat final no es conegui fins a l’acte de lliurament de premis.
 • El guanyador del concurs serà aquell que al final del mateix hagi aconseguit més punts.
 • En cas d’empat, s’utilitzarà el temps com a desempat. En concret, el guanyador serà aquell que aconsegueixi la puntuació final abans.
 • Els jutges seran els únics responsables de determinar la correcció o no de les solucions enviades i, per tant, de determinar els vencedors del certamen. Les decisions seran inapel·lables.
 • Un participant podrà ser desqualificat durant les 24 hores següents a la finalització del concurs, si es conclou que la seva conducta no ha estat esportiva o no se n’ha acreditat l’elegibilitat per participar a l’OIE (condició d’estudiant).